Soyal AR-716-E18

Liên hệ

  • Quản lý tối đa 18 cửa.
  • Đăng ký tối đã 15.000 thẻ.
  • Lưu trữ 11.000 bản ghi offline.
  • Kích thước 180 (Cao) X231 (Rộng) X62 (D)