Hướng dẫn đăng ký thẻ từ lên đầu đọc thẻ Soyal

the tu

Để đăng ký thẻ lên đầu đọc Soyal bạn cần xác định được số ID bạn sẽ đăng ký lên thiết bị. Mỗi người (user) đăng ký lên đầu đọc sẽ được phân biệt bằng 1 số tự nhiên. Việc xác định số ID này để tránh việc bạn ghi đè lên thẻ đã được đăng ký trước đó (thẻ đã bị ghi đè sẽ không thể mở được cửa).

Số ID là có định dạng là 5 số. VD: 00002

Sau khi xác định được số ID sẽ đăng ký bạn nhấn các lệnh sau:

  • Lệnh mở khóa master: *master code# (master code gồm 6 số. mặc định là 123456).
  • Dùng lệnh 19 để đăng ký thẻ: 19*số ID*00001# VD: bạn muốn đăng ký thẻ với số ID là 5. Bạn gõ 19*00005*00001#
  • Quẹt thẻ cần đăng ký.
  • bấm *# để kết thúc.

Để xóa thẻ đã đăng ký trước đó. bạn sử dụng lệnh 10 để xóa thẻ. các bước để xóa thẻ là:

  • Lệnh mở khóa master: *master code# (master code gồm 6 số. mặc định là 123456).
  • Dùng lệnh 10 để xóa thẻ: 10*số ID bắt đầu*số ID kết thúc# VD: bạn muốn xóa các thẻ từ ID 5 đến ID 20 bạn gõ lệnh *10*00005*00020#
  • bấm *# để kết thúc.