Cách đăng ký mật khẩu để mở cửa trên đầu đọc Soyal

Các đầu đọc của Soyal thường hỗ trợ thêm một phương thức mở cửa nữa đó là mở cửa bằng mật khẩu. Có 2 loại mật khẩu mở cửa trên đầu đọc Soyal là mật khẩu người dùng và mật khẩu mở cửa khẩn cấp. Mỗi loại mật khẩu này lại có lệnh đăng ký khác nhau và cách bấm mật khẩu khác nhau.

Đăng ký mật khẩu mở cửa bằng mật khẩu người dùng

Mật khẩu này sẽ được cấp riêng cho từng người. Mỗi người sẽ được đăng ký 1 mật khẩu khác nhau. Khi mở cửa bạn sẽ cần phải gõ ID của người dùng trước khi nhấn mật khẩu. Cú pháp mở cửa là ID người dùng * mật khẩu #

Cú pháp để đăng ký/thay đổi mật khẩu:

  • Truy cập chế độ lập trình: * master code# (master code mặc định là 123456).
  • dùng lệnh 12 để đăng ký / thay đổi mật khẩu: 12* ID người dùng* mật khẩu 4 số #.
  • sau đó nhấn *# để thoát ra ngoài.

Đăng ký mật khẩu mở cửa khẩn cấp

Loại mật khẩu này gồm 4 số. Tất cả người dùng sẽ dùng chung một mật khẩu này để mở cửa. Khi cần mở cửa bạn nhấn mật khẩu 4 số rồi bấm #.

Cú pháp đăng ký / thay đổi mật khẩu:

  • Truy cập chế độ lập trình: * master code# (master code mặc định là 123456).
  • dùng lệnh 15 để đăng ký / thay đổi mật khẩu: 15* mật khẩu 4 số #.
  • sau đó nhấn *# để thoát ra ngoài.